«محورهای دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی»


1) دولت تراز اسلامی در عصر غیبت

 • دولت اسلامی در اندیشۀ امامین انقلاب
 • ویژگی‌های حکمرانان تراز دولت اسلامی
 • ساختار دولت اسلامی
 • مبانی، حدود و کارکردهای دولت اسلامی
 • تبیین نسبت دولت اسلامی و دولت مدرن
 • الگوی حکمرانی ولایی


2) تجربیات گام اول انقلاب جهت تحقق دولت تراز اسلامی

 • بررسی موانع تشکیل دولت اسلامی
 • تحلیل و بررسی چالش‌های راهبردی در حوزه‌های فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، دفاعی-امنیتی، ساختاری، سیاست داخلی و خارجی، علم و فناوری
 • تحلیل و بررسی برنامه‌های شش‌گانه توسعه در دولت‌های انقلاب
 • تحلیل و بررسی گفتمان دولت‌های بعد از انقلاب


3) نقش قوای سه‌گانه در تحقق دولت اسلامی و ساماندهی امور کلان کشور

 • جوان‌گرایی در دولت اسلامی
 • حکمرانی هوشمند الکترونیک


4) تبیین شاخص‌های حکمرانی متعالی

 • حکمرانی متعالی بر اساس منابع دینی - فلسفی و اقتضائات بومی
 • چگونگی سنجش و پیاده‌سازی شاخص‌های حکمرانی متعالی
 • حکمرانی خوب و حکمرانی متعالی؛ شباهت‌ها و افتراق